หน้าแรก > บทความ > Sustainable 2024 การพัฒนาที่ยั่งยืนในแบบ ZEN BIOTECH

Sustainable 2024 การพัฒนาที่ยั่งยืนในแบบ ZEN BIOTECH

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแบบ ZEN BIOTECH

ปี 2024 ถือว่าเป็นอีกปีที่น่าจับตามองมากสำหรับเทรนด์ “Sustainable 2024” หรือการแนวโน้มการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการอาหารเสริมและสุขภาพทั่วโลกด้วยเช่นกัน

เทรนด์ Sustainable คืออะไร ?

หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการในอนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ข้อดีของ Sustainable มีอะไรบ้าง ?

  1. เศรษฐกิจหมุนเวียน: (Circular Economy) คาดว่าจะมีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  2. พลังงานสะอาด: การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยคาดว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากน้ำ จะมีการนำมาใช้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากพลังงานทดแทนอีกด้วย
  3. การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน: ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมมากขึ้น ทำให้การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจะเป็นประเด็นสำคัญ คาดว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บกักน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
  4. อาหารยั่งยืน: ความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารและผลกระทบของอุตสาหกรรมอาหารต่อสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นประเด็นร้อน คาดว่าจะมีการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การลดการสูญเสียอาหาร และการบริโภคอาหารอย่างชาญฉลาดมากขึ้น
  5. เมืองอัจฉริยะ: เมืองต่างๆ จะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการคมนาคมสาธารณะ
  6. ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ: การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังคงเป็นภัยคุกคาม ปกป้องสายพันธุ์พืชพรรณและสัตว์ป่า รวมถึงการฟื้นฟูป่าไม้และระบบนิเวศ

Zero Waste กับอาหารเสริม 2024

แนวโน้ม zero waste กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับแนวทางการผลิตและบริโภคแบบยั่งยืนมากขึ้น อาหารเสริมก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หันมาสนใจจากเทรนด์นี้

แนวโน้ม Zero Waste กับอาหารเสริมในอนาคต

คาดว่าแนวโน้ม zero waste กับอาหารเสริมจะยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารเสริมจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและรักษาความสามารถในการแข่งขัน

แนวทาง zero waste กับอาหารเสริมจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง ?

  1. ช่วยลดปริมาณขยะ
  2. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ
  3. ลดมลพิษ
  4. ส่งเสริมความยั่งยืน

Sustainable กับอาหารเสริมและสารสกัด

ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศบนโลกของเรานั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาด้วยที่ว่าในสมัยนี้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเสริมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งมาจากการที่นำสารที่เป็นเคมี มาทำละลายหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Maceration เพื่อใช้ในการสกัดสารออกมาเพื่อทำอาหารเสริมโดยผ่านความร้อนและได้ทำการปล่อยควันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้บรรยากาศเป็นมลพิษ ดังนั้นทางโรงงาน เซนไบโอเทค จึงเล็งเห็นและได้หันมาสนใจ Sustainable และได้นำมาประยุกต์ใช้ในสารสกัดเพื่อใส่อาหารเสริมเช่นกัน

ในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมานี้ทางโรงงานเซน ไบโอเทคยังได้นำเทรนด์การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง Sustainable มาประยุกต์ใช้ในการสกัดสารสกัดเกือบทั้งหมดในโรงงานอาหารเสริมของเราเพื่อทำอาหารเสริมต่างๆเช่นกัน ยกตัวอย่างสารสกัดที่โดดเด่นในเรื่องนี้ ได้แก่ FIR Rose placenta extract และ Marigold extract และสารสกัดอื่นๆ เราเลือกใช้น้ำสกัดแทนเคมีสารละลาย และจะไม่พึ่งสารเคมีที่ไม่ใช่ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความร้อนและเคมีสู่มลภาวะทางชั้นบรรยากาศของโลกของเรา เพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารอาหารเสริมนั้นก็ยังใช้สารตัวทำละลายอยู่ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ใช้ได้กับการสกัดสารจากทุกส่วนของพืชอย่างคุ้มค่า เช่น กิ่ง ก้าน เปลือก ใบ และรากเป็นต้นเพื่อทำให้เกิด Zero Waste ในกระบวนการผลิตของเรา

นอกจากนี้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของแบรนด์ท่านใดก็สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมแบบยั่งยืนได้เช่นกัน โดยการเลือกซื้ออาหารเสริมจากเราเพราะว่าโรงงานเซนได้คัดสรรค์และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืนและยังเป็น Sustainable อีกด้วย