นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ภญ.ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
ปริญญาโท เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปริญญาเอก เทคโนโลยีเภสัชกรรม

ภญ.ดร.ปารมิตา เจริญตา

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ดร. ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เภสัชศาสตร์

[ameliabooking category=4]

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค