นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ภญ.ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
ปริญญาโท เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปริญญาเอก เทคโนโลยีเภสัชกรรม

ภญ.ดร.ปารมิตา เจริญตา

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ดร.กิตติยา เกษรบัวขาว

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีชีวภาพการอาหาร

ดร. ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เภสัชศาสตร์

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค