หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > เซน ไบโอเทค ลงนาม MOU กับ มทร.อีสาน ร่วมพัมนาเพื่อผู้นำด้านกัญชง กัญชา

เซน ไบโอเทค ลงนาม MOU กับ มทร.อีสาน ร่วมพัมนาเพื่อผู้นำด้านกัญชง กัญชา

เซน ไบโอเทค ลงนาม ร่วมพัฒนา กัญชง กัญชา กับ มทร.อีสาน สู่มุ่งหมายผู้นำด้านกัญชง กัญชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย จำกัด และ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ตกลง ร่วมมือกันศึกษา วิจัย และ พัฒนานวัตกรรมการปลูก สกัด และแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และสมุนไพร อื่นๆ ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ สุขภาพ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่น ๆโดยได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้

  1. เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงสายพันธุ์ไทยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สามารถต่อยอด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนวิจัยสายพันธุ์กัญชาและกัญชงที่เหมาะสมต่อการปลูก ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ
  2. เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปลูก การสกัด และการแปรรูป กัญชา กัญชง รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ให้ เหมาะสมต่อพื้นที่ และได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ (Medical Grade) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์และ บริการเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ
  3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ จาก พืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรอื่นๆ อาทิ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่มี คุณภาพและต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
  4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยใน การปลูก การสกัด และการแปรรูป พืชกัญชา กัญชง รวมถึงพืชสมุนไพรอื่นๆ ให้กับองค์กรในทุกภาคส่วนที่มีความสนใจ
  5. เพื่อสนับสนุนและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือเชิงวิชาการ โดยบริษัทกับมหาวิทยาลัยสนับสนุน การฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่ทางบริษัทมีความต้องการเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัท และการเข้าฝังตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการของบุคลากรสายวิชาการ โดยผู้เข้ารับการฝึก ปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น