หน้าแรก > บทความ > แอลกอฮอล์ 95% หรือ 70% แบบไหนฆ่าเชื้อได้ดีกว่ากัน!!95% or 70% alcohol, which is better to sterilize !!

แอลกอฮอล์ 95% หรือ 70% แบบไหนฆ่าเชื้อได้ดีกว่ากัน!!95% or 70% alcohol, which is better to sterilize !!

แอลกอฮอล์ 95% หรือ 70% แบบไหนฆ่าเชื้อได้ดีกว่ากัน!!

ในสถานการณ์ที่โรค COVID-19 กำลังระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนต่างตื่นตัวเรื่องความสะอาดและการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ขึ้นทะเบียนในรูปแบบเครื่องสำอาง โดยระบุให้มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% โดยปริมาตรขึ้นไป และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ข้อมูลยืนยันจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเผย แอลกอฮอล์ 95% โดยปริมาตรในน้ำ เช่น denature ethyl alcohol 95% (DEB 95) มีปริมาณของแอลกอฮอล์สูงมาก จึงระเหยรวดเร็วมากกว่าแอลกอฮอล์ 70% โดยปริมาตรในน้ำ และมีปริมาณน้ำในส่วนผสมไม่เพียงพอที่จะดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มผนังเซลล์ของเชื้อโรค จึงไม่ใช้ โดยปริมาตรในน้ำในการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่สูงนี้จะชะล้างปริมาณไขมันบนผิวทำให้ผิวแห้ง และระคายเคืองได้

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เท่าไรที่เหมาะสมกับเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค?

สรุปได้ว่าถ้าต้องการ ผลิตเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70% จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า 95% เพราะมันจะเจือจางช้ากว่าจนไปฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า อย่าคิดว่ายิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งระเหยรวดเร็วมากและอาจมีอาการละคลายผิวอีกด้วยและให้ระวังการนำเมทิลแอลกอฮอล์” มาใช้ (methyl alcohol ) เนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษ ห้ามใช้กับร่างกาย ใช้ในสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สำหรับผสมแลคเกอร์ เมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากจะท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ

95% or 70% alcohol, which is better to sterilize !!

In a situation where COVID-19 is spreading and the number of people is infected is growing. Keeping people alert for cleanliness and protection from infection The Food and Drug Administration Ministry of Public Health Therefore, alcohol gel products are registered in cosmetic form. By specifying to have an alcohol content of 70% by volume or more And to ensure the highest efficiency and safety

Confirmed data from the Department of Microbiology. Faculty of Pharmacy Mahidol University also discloses 95% alcohol by volume in water. For example, denature ethyl alcohol 95% (DEB 95) contains very high alcohol content. Therefore evaporates more rapidly than alcohol 70% by volume in water And there is insufficient water content in the mixture to be absorbed through the cell wall membrane of the pathogens, so it is not used by water volume for disinfection. Additionally, this high alcohol concentration leaches the fat content on the skin, causing it to dry out. And can be irritated

What alcohol concentration is suitable for an alcohol sanitizing hand sanitizer?

In conclusion, if desired Produce 70% alcohol hand sanitiser to kill germs better than 95% because they dilute more slowly until they kill germs better. Do not think that the more is the better, the more it evaporates very quickly and may cause skin loosening as well, and be careful with the introduction of methyl alcohol, as it is a toxic alcohol. Do not use on the body Used in industries such as fuel, lighting Or mixed with thinner For mixing lacquers Methanol can be absorbed through the skin. Breath. Inhalation in large quantities will cause respiratory irritation, bronchitis, pharyngitis.