Services

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด ให้ความสำคัญกับลูกค้าในเรื่องบริการที่ครบวงจรและได้มาตรฐานด้วยบริการด้านงานวิจัยจากห้องปฏบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากลในการคิดค้นสูตรตำรับใหม่และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงบริการด้านอื่นๆที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายที่สุด

Analytical Laboratory

Zen Biotech ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทดสอบ ทอลอง ขบวนการวิเคราะห์ วิจัย การตรวจสอบ โดยมีห้องแล็บสำหรับวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ทั้งใน และต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ดูแลบริการ ออกใบ รับรองคุณภาพCertificate ทั้งทาง กายภาพ เคมี จุลชีววิทยา รวมกว่า 26 รายการ
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) เป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยกระบวนการ การคายพลังงานของอะตอม (Atomic emission) และเครื่อง Gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ และเครื่องมือแล็บในการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ ต่าง ๆ อีกจำนวนมาก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ ก่อนออกสู่ตลาดต่อไป
Zen Biotech มีบริการห้องแล็บ (Leb) วิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้

Chemical

Laboratory

การวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณและองค์ประกอบทางเคมี จะแบ่งการทดสอบได้หลายประเภทเช่น สารออกฤทธิ์ วิตามิน แร่ธาตุ โลหะต่างๆ กรดไขมัน สารสกัดจากธรรมชาติและสารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถใช้ใน การตรวจวิเคราะห์หาสิ่งต้องห้ามที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรวจสารต้องห้ามใน เครื่องสำอาง ซึ่งทาง Zen innovation มีความชำนาญและได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ชั้นนำของประเทศ ในการตรวจ

Physical

Laboratory

ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารเสริมและเครื่องสำอาง เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) , ความหนืด (Viscosity) , วัดค่าสี (Color) , การทดสอบค่าการละลาย (Dissolution test) , การทดสอบการแตกตัว (Disintegration) , การทดสอบความกร่อน (Friability) การทดสอบความแข็ง (Hardness , ส่องกล้องจุลทรรศน์พร้อมถ่ายภาพ , ความชื้น (Moisture) โดยเทคนิค Infarred , ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) , วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) , วัดค่าการหักเหแสงและหาความหวานด้วยเทคนิค Refractometer

Micro Biology

Laboratory

การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา คือการตรวจสอบหรือทดสอบหาปริมาณเชื้อ หรือชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนในตัวอย่างที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือไม่เกิดโรคก็ได้ แต่ก็เป็นข้อชี้บ่งถึงคุณภาพสินค้านั้นๆ ว่าได้รับการดูแล ขั้นตอนการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใดได้

Premium Service

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด ให้ความสำคัญกับลูกค้าในเรื่องบริการที่ครบวงจรและได้มาตรฐานด้วยบริการด้านงานวิจัยจากห้องปฏบัติการ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในการคิดค้นสูตรตำรับใหม่และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงบริการด้านอื่นๆที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายที่สุด